Ryczałt ewidencjonowany – komu taka forma rozliczania z fiskusem się opłaca?

liczenie na kalkulatorze

CZYM JEST RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - nazywany potocznie "ryczałtem ewidencjonowanym" - jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek odprowadzany jest od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Jest to jedna z najwygodniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej.

Podatek oblicza się i płaci od przychodów a nie dochodów - stąd nie ma możliwości uwzględniania w wymiarze podatku kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to więc korzystna forma dla przedsiębiorców ponoszących koszty duże, wynikające na przykład z zatrudniania pracowników. Decydując się na opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pamiętać należy, że wybór tej formy pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.


KTO MOŻE ROZLICZAĆ SIĘ NA ZASADACH RYCZAŁTU?

Ryczałtem rozliczać się mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby duchowne oraz osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, pod warunkiem, że umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W roku obecnym, ryczałt ewidencjonowany stosować mogą podatnicy, którzy w 2021 roku nie przekroczyli limitu przychodów 2 000 000 euro.


KTO NIE MOŻE ROZLICZAĆ SIĘ NA ZASADACH RYCZAŁTU?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. W art. 8 ust. 1 oraz załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazano określone grupy działalności, dla których nie można wybrać ryczałtu. Dotyczy to między innymi: aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy działalności wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii). W przypadku, gdy podatnik uzyskuje całość lub część przychodów z wyżej wymienionych działalności bądź rodzajów usług, niestety nie może być opodatkowany ryczałtem, lecz na zasadach ogólnych. Należy jednak zauważyć, że w niektórych branżach, takich jak IT, może być trudne określenie stawki ryczałtu - wówczas należy uzyskać odpowiednie interpretacje z GUS oraz Urzędu Skarbowego, co będzie wymagało konsultacji z profesjonalistą, ale da nam pewność rozliczenia zgodnego z przepisami.


JAK I KIEDY POWIADOMIĆ URZĄD SKARBOWY?

Jeśli chcemy rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku działalności, musimy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej ( najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu) – oświadczenie skierowane do naczelnika urzędu skarbowego, o wyborze tej formy opodatkowania. W kolejnych latach nie trzeba już składać żadnych oświadczeń jeśli forma opodatkowania się nie ulega zmianie.

Jeśli jednak prowadzimy działalność i chcemy zmienić formę opodatkowania — przykładowo z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to zawiadomienie do urzędu skarbowego, powinniśmy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnięto pierwszy przychód. Te same terminy obowiązują w przypadku ewentualnej rezygnacji z obecnej formy opodatkowania.


ZALETY OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Uwzględniając fakt, że ryczałt ewidencjonowany oblicza się od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania, ten sposób opodatkowania korzystny jest dla osób, które ponoszą niewielkie koszty działalności. Jego główne zalety to niższe stawki podatku dochodowego oraz uproszczona księgowość w postaci ewidencji przychodów. Księgowość w tym przypadku prowadzi się odrębnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów, ponieważ przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Inną zaletą jest zryczałtowana składka zdrowotna opłacana według progu przychodowego (do 60 tysięcy złotych rocznie, od 60 do 300 tysięcy złotych rocznie oraz powyżej 300 tysięcy złotych). Sprawia to, że przy założeniu poruszania się w danym progu przychodowym znamy z góry stały koszt składki zdrowotnej, a dodatkowy przychód realnie obniża obciążenie składką - są to zasady wprowadzone przez Polski Ład.

Potrzebujesz pomocy z wybraniem odpowiedniej formy rozliczenia?

Skontaktuj się z nami!