CO MUSISZ WIEDZIEĆ O PODATKU CIT?

cit

CIT (z angielskiego Corporate Income Tax) to podatek od dochodów osób prawnych. Stawka może wynosić 19% albo 9% - dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność. Podatnicy CIT muszą prowadzić pełną księgowość. Sprawdź, kto może stosować 9% CIT, z jakich ulg może korzystać i jak się rozliczać z podatku.

Kto może stosować obniżoną stawkę 9%?

 • Obniżoną stawkę mogą stosować podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro. Kwota ta przeliczona jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
 • Obniżoną stawkę CIT mogą również stosować podatnicy u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro netto. Kwota ta przeliczona jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł – zazwyczaj jest to 2 stycznia.
 • Ponadto z 9% stawki CIT skorzystać mogą firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację, przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności lub do firmy wniesiono przedsiębiorstwo, jego część bądź składniki majątku o wartości powyżej 10 tys. euro – nie jest możliwe zastosowanie stawki 9%.


Kto jest podatnikiem CIT?

Podatnikami CIT są:

 • osoby prawne - między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie;
 • spółki kapitałowe w organizacji;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - między innymi wspólnoty mieszkaniowe i placówki oświatowe. Wyjątek stanowią spółki niemające osobowości prawnej;
 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce - jeśli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne;
 • spółki jawne, które w przewidzianym w ustawie terminie nie złożą do właściwego organu informacji CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW;
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki);
 • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Będąc płatnikiem CIT rozliczasz się do końca 3. miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacasz podatek. Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to rozliczenie składasz do 31 marca następnego roku.

Potrzebujesz pomocy księgowo-rachunkowej? Skontaktuj się z nami!